Еве каде утре ќе се одвива теренската вакцинација

/

Теренската вакцинација за среда 21.07.2021 ќе се одвива во следните населени места:

Ресен – Рајца, Курбиново, Сливница, Асамати, Претор

Штип – Софилари, Драгоево, Селце

Свети Николе – Кнежје, Ѓузумелци

Демир Хисар – Доленци, Брезово, Зашле, Базерник

Струга – Ложани, Биџево, Ново Село

Крушево – Борино, Саждево, Јакреново

Струмица – Дабиље, Сачево

Неготино – Прждево, Термник

Пробиштип – Пишица

Кочани – ПодлогКичево – Зајас

Битола – Новаци, Мегленци, Арматуш, Грумази, Гнилеж, Рибарци, Гнеотино, Брод, Бач, Добровени, Скочивир, Сливица, Живојно

Охрид – Речица, Куратица, Завој, Плапе, Свиништа

Македонски Брод – Инче, Зркле, Лупште, Ковче

Велес – Ореше, Нежилово, Бистрица

Крива Паланка – Конопница,Мождивњак

Берово – Русиново

Извор: zoom.mk

Претходна статија

Гужви на границите – на Богородица и Табановце се чека по еден час

Следна статија

Безос успешно слета по 11-минутниот престој во Вселената

Најново од Вести