| |

НОВИ 78 ВРАБОТУВАЊА ВО ЦАРИНСКА УПРАВА

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работните односи Пречистен текст(„Службен весник наРМ” бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16и 120/18) в. в. сочлен 14, член 22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник наРМ” бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016и 35/2018), Правилникот за организација и работа на Царинска управа 6poj 0214736/1 од 06. 10. 2015 година, број 04065421/150012 од 21. 06. 2016 година и 01065421/150035 од 09. 07. 2018 година, Правилникот за сиетематизација
на работните места во Царинската управа број 0214736/1 од 06. 10. 2015 година, број 01065421/150007 од 25. 02. 2016 година број 01065421/150013 од 21. 06. 2016 година и број 04065421/150035 од 09. 07. 2018 година и известувањето од Министерството зафинансии број 181 8539/2 од 28. 12. 2018 година, Царинската управа објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 1 /2019

За вработување на 78 (седумдесет и осум извршители на определено работно време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на тековна фискална година (2019)

Царинската улрава објавува оглас за вработување на 78 (седумдесет и осум) извршители на определено време до крајот на тековна фискална година (2019):
1 Началник на Одделение кабинет на директор во Царинска улрава, 1 извршител,
2. Инспектор со мобилен скенер во служба за мобилен скенер во Одделение за оперативни работи во Сектор за контрола и истраги, 1 извршнтел,
3. Шеф на служба за проекти во Одделение за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција во Царинска управа, 1 извршител,
4. Совегник за проекти во служба за проекти во Одделение за меѓународна соработка, проекти и еврбпска интеграција во Царинска управа, 1 извршител,
5. Советник за администрирање со акцизни марки во службаза администрирање со акцизни марки, Одцеление за акцизни посталки во Сектор за акцизи, 1 извршител,
6. Административен оператор за спроведување на обуки во Одделение за обуки во Сектор за управување со човечки ресурси, 1 извршител,
7. Виш цариник во царинска испостава Скопје 1 во царинарница Скопје, 4 извршители,
8. Цариник во царинска испостава Скопје 1 во царинарница Скопје, 2 извршитаии,
9. Виш цариник во царинска испостава Скопје 2 во царинарница Скопје, 1 извршител,
10. Цариник во царинска испостава Скопје 2 во царинарница Скопје, 2 извриштели,
1 1 Виш цариник во царинска испостава Скопјѕ 3 во царинарница Скопје, 2 извршители,
12. Цариник во царинска испостава Скопје 3 во царинарница Скопје, 1 швршител,
13. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Аеродром Алексаддар Велики Скопје во царинарница Скопје, 4 извршители,
14. Виш цариник во отсек стоков промет во царинска испостава Аеродром Александар Велики Скопје во царинарница Скопје, 1 извриштел,
15. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Блаце во царинарница Сколје, 1 извршител,
1 6. Цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Клаце во царинарница Скопје, 1 извршител,
1 7. Цариник во отсек за патничкл промет во царинска испостава Бладе во царинарница Скопје, 4 извршители,
18. Цариник во царинскаиспоставаТетово, 1 извршител,
19. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во царинарница Куманово, 2 извриштел,
20. Цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во царинарница Куманово, 1 извршител,
21. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Табаиовце автопат во царинарница Куманово, 4 извриштели,
22. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Деве Баир во царинарница Куманово, 1 извриштел,
23. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Деве Баир во царинарница Куманово, 1 извриштел,
24. Самостоен советник за царински надзор во Служба за надзор на иматели на одобренија во царинарница Штип, 2 извршители,
25. Виш цариник во царинска испостава Штил во царинарница Штип, 1 извршител,
26. Цариник во царинска испостава Штип во царинарница Штип, 1 извршител,
27. Виш цариник во царинска испостава Велес во царинарница Штип, 1 швриштел,
28. Цариник во отсек за патнички промет во царинска ислостава Делчево во царинарница Штип, 1 извршител,
29. Самостоен советник за царински надзор во Служба за надзор на иматели на одобренија во царинарница Гевгелија, 2 извршители,
30. Цариник во царинска испостава ЖС Гевгеллја во царинарница Гевгелија, 2 извршители,
3 1 Виш цариник во царинска испостава Гевгелија во царинарница Гевгелија, 2 изврпштели,
32. Цариник во царинска испостава Дојран во царинарница Гевгелија, 1 извршител,
33. Виш цариник во царинска испостава Сгрумица во царинарница Гевгелија, 2 извршители,
34. Цариник во царинска испостава Струмица во царинарница Гевгелија, 1 извриштел,
35. Виш цариник во царинска испостава Кавадарци во царинарница Гевгелија, 1 извршител,
36. Самосгоен советник за царински надзор во Служба за надзор на иматели на одобрениЈа во царинарница Битола, 1 извршител,
37. Виш цариник во царинска испостава Битола во царинарница Битола, 1 извршител,
38. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Меџитлија во царинарница Битола, 3 извршители,
39. Водител на смена во отсек за патнички промет во царинска испостава Меџитлија во царинарница Битола, 1 извршител,
40. Цариник во отсек за патнички лромет во царинска испостава МеџитлиЈа во царинарница Битола, 2 изкршшели,
4 1 Виш цариник во царинска испостава Прилеп во царинарница Битола, 1 извршител,
42. Виш цариник во царинска испостава Охрид во царинарница Битола, 1 извршител,
43. Цариник во царинска испостава Аеродром Св. Апосгол Павле Охрид во царинарница Битола, 1 извршител,
44. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Кафасан во царинарница Битола, 1 извршител,
45. Водител на смена во отсек за патаички промет во царинска испостава Ќафасан во царинарница Битола, 1 извршител,
46. Водител на смена во царинска испостава Блато во царинарница Битола, 1 извршител,
47. Цариник во царинска испостава Свети Наум во царинарница Битола, 1 извриштел,
48. Виш цариник во царинека испостава Струта во царинарница Битола, 2 извршители,
49. Наплатувач на гранични премини во царинарница Скопје во Служба за управување со гранични премини за царинарница Скопје во Одцеление за управување со гранични премини во Сектор за административни и техничхи работа, 2 извршители,
50. Наплатувач на гранични премини во царинарница Гевгелија во Сиужба за управување со граничии премини за царинарница Гевгелија во Одделение за улравуван, е со граиични премини во Секгор за административнии технички работи, 3 извриштели,

Општи услови за сите работни места:
да е државјанин на Република Македонија,
активно да го користи македонскиот јазик,
да е полнолетен,
да има олигга здравствена способност за работното место и
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови за работно место: Началник на одцеление
ниво на квалификаиии VI A според Македонската рамка на квалмфикации и најмашсу 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/ 1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и упраеување со техиолошки процеси, технологија
на лрехрамбени производи и тек. стшша технологија, активно познзвзње на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската униЈа (англиски, француски, германски);
најмалку три години работно искуство на царински работи или бо струката.

Посебни услови за работно месго: Шеф на служба
ниво на квалификашш VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити сгекнати според ЕКТС или завршен VII/ 1 степен Економски науки, правни науки, елекгротехиика, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија
на прехрамбени производи и текстилна технологија, наука за книжевност и наука за јазикот (лингвистака активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и акгивно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката

Посебни услови за работно место: Водител на смена
Ниво на квалификации: завршено VI A според Македонската рамка на квалификадии и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/ 1
степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинсгво, организаииони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки
процеси, технологија на прехранбени производи и текстшша технологија, активно познавање на компјутереки програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, ггрмански); најмалку две години рабогно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Самостоен советник
Ниво на квалификации: завршено VI A според Махедонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати споредЕКТС или завршен VIL’ 1
степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки
процеси, технологија на прехраибени производи и текстилна технологија, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и акгивно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови заработно место: Советник за проекти
ниво на кваЈшфикации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија
на прехрамбени производи и текстилна технологија, наука за книжевности наука за јазикот (лингвистика),
активно познавање на компјутерски протрами за канцелариско работење и акгивно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
најмалку една години работно искуство на царински работа или во струката.

Посебни услови заработно место: Советник за администрирање со акцизни марки
ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 1 80 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со тсхјнолошки процеси, технологија
на прехрамбени производи и текстилнатехнологија,
активно познавање на комлјутерски програми за канцелариско работењѕ и акгивно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
најмалку една години работно искуство на царинскн работи или во струката.

Посебни услови заработно место: Инспектор со мобилен скенер
ниво наквалификации: вишо или средно образоваиие,
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, гермаиски);
без работно искуство.

Посебни услови за работно место: Виш цариник
нивоа на квалификации: завршено VI Б според Македонската рамка на квалификадии и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/ 1
степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и улравување (менаџмент), регулација и управување со технолоппси
процеси, технологија на прехрамбени производи и текстилиа технологија,
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и акгивно познавање наеден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, гермаиски);
без работао искуство.

Посебни услови заработно место: Цариник
ниво наквалификации: вишо или средно образование,активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на
еден од трите најчесто корисгени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
без работио искуство.

Посебни услови заработно место: Админисгративен оператор
ниво наквалификации: најмалку вишо или средно обрззование,
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англискн, француски, германски);
најмалку една година работно искуство на царински работа или во струката.

Посебни услови за работно место: Наллатувач
ниво наквалификации: Гимназиско или средно стручно образовалие,
без работно искуство.

Кандидатите потребно е да ги достават следните документи: (во оргинал или копија заверена на нотар)
Доказ за државјанство;
Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност  (од суд или Централен регистар);
Доказ уверение диплома за завршен степен на образование; (за високо образование диплома и уверение со изразен степен на образовалие и просек, или за средно образоваиие сите свидетелства (од прва до четврта година) и диплома за завршено средно образование;
Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик);
Доказ за работно искуство (преглед на регистрирани податоци во матична евиденција издаден од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. -само за работните места каде што се бара работно искуство).

Распоредна работно време: Работни часови во неделата: 40 часа,
Работно време: од понедепник до петок од 08, 30 до 16, 30 часот
Паричен износ на основна нето плата за работно место: началник на одделение 39.899, 00 денари, шеф на служба 34.067, 00 денари, водител на смена 33.432, 00 денари, самостоен советник 32.401, 00 денари, советник 30.724, 00 денари, виш цариник 31.053, 00 денари, за работно место цариник 22.887, 00 денари, администартивен оператор 24.060, 00 денари, наллатувач 16571, 00 денари.

Со избраните кандидахи ќе се склучи договор за вработуваље на определено време до 31. 12. 2019 година.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање.
Условите наведени во огласот, кандидатате треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.
Кандидатите се должни да поднесат Пријава која е објавена на интернет страната на Царинска управа www.customs.gov.mk. 
Пријавата се пополнува согласно напатствијата дадена.
Кон пријавата кандидататите ги доставуваат бараните докази за исполнување на условите.
Рокот за доставувањс на Пријавиге со потребните документи изнесува 3 (три) работни денови од денот на објавувањето на огласот, односно најдоцна до 10. 01 .2019 година (четврток).
Изборот на кандидатот ќе се изврши во рокот определен согласно член 23 став 2 од Законот за работните односи.
Пријавата со потребната документадија треба да се достави до архивата на Царинсжа управа или по пошта на следната адреса: Ул. „Лазар Личеноски” бр. 13, 1000 Скопје, Архива на Царинска управа (со назнака„за оглас за вработување бр. 1/2019″ 

Контакт телефонски број 02 31 16 188 Сектор за управување со човечки ресурси при Царинска управа на РМ.
Ненавремените и некомплетните пријави нема да бидат предмет на разгледување.

Извор: Факултети

Слични Објави