Издавач: Здружение на граѓани за слободно медиумско изразување ТРИБУНА Прилеп

Раководител на проектот: Елизабета Најдоска

Главен и одговорен уредник: Атанас Величков e-mail: [email protected]

Соработници:

Владимир Перев

Петар Колев

Александра Трнковска