Импресум

Издавач: Здружение на граѓани за слободно медиумско изразување ТРИБУНА Прилеп

Раководител на проектот: Елизабета Најдоска Величкова

Главен и одговорен уредник: Атанас Величков e-mail: atanasvelichkov2017@gmail.com

Соработници:

Владимир Перев

Петар Колев

Александра Трнковска

Александра Ѓуревска