СО НОРВЕШКА ПОМОШ ВО БОРБА ПРОТИВ КРИМИНАЛОТ И КОРУПЦИЈА ВО ШУМИТЕ

Заштитата на шумите како природно национално богатство е еден од приоритетите на државата во спроведувањето на политиките за одржливо стопанисување со шумите.

Нелегалната и нерегистрираната сеча, како и пожарите се голема закана за нашите шумски ресурси и тоа доведува до широк спектар на разурнувачки економски, социјални и еколошки проблеми.
На 12 Јуни 2019 год, во Скопје се одржа работилница за презентација на проектот “Регионална акција за борба против криминал и корупција во шумарството”кој е финансиран од Министерството за надворешни работи на Норвешка и спроведуван од “Организација за поврзување на природни вредности и луѓе” – ЦНВП, заедно со “Акција
за шумарство и животна средина” – ФЕА од Босна и Херцеговина и “Зелен Дом” од Црна Гора.

Главната цел на проектот е да се постигне добро владеење во секторот шумарство и да се подобри борбата против криминалот и корупцијата, преку зголемена транспарентност и вмрежување во четирите земји опфатени со проектот.
Базирано на детални анализи како и позитивни примери од други земји, ќе се изработат национални акциони планови кои ќе предлагаат поефикасни регулаторни, мониторинг и
контролни механизми, за борба против криминалот и корупција во шумарството.

На работилницата беше презентиран Извештај за работата на шумската полиција за период од 5 години, на кој за 2018 година може да се забележи дека се изречени 1167 прекршочни пријави, 1164 кривични пријави и 2.074.86 м3 одземена маса од огревно дрво.

Во наредните 3 години се очекува проектот да обезбеди услови за контрола на криминалот поврзан со шумарството, преку иновативен информациски систем, но и да формира регионална мрежа преку која би се разменувале искуства и знаења на
регионално ниво.