ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ДОДЕЛИ НОВИ 76 ВАУЧЕРИ ЗА НОВОРОДЕНЧИЊА

Општина Кисела Вода додели 76 ваучери за новороденчиња, од кои 32 за женски и 44 за машки деца.

Општина Кисела Вода ваучерите во висина од 6.000 денари ги доделува со цел да им излезе во пресрет за првичните потреби на семејствата што имаат принова и се со адреса на живеење на нејзината територија.

За добивање ваучер, семејствата од Кисела Вода потребно е да поднесат барање и со него да достават на увид важечки лични карти или други исправи за лична идентификација, извод од Матичната книга на родените за новороденчето и фотокопија од трансакциската сметка. Рокот за поднесување на барањата е 90 дена од моментот на раѓање на детето.