| |

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЌЕ ДАВА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ-СПОРТИСТИ

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10 и 8/2014), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр.09-2239/21 од 31.07.2018 година објави конкурс за доделување на стипендии на спортисти-ученици од основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година. Правилата за конкурсот можете да ги видете на следните линкови.

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА СПОРТИСТИ – УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Правилник за условите, критериумите и правилата за доделување на стипендии за спортисти – ученици од основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Република Македонија

Пријава за стипендирање на спортисти–ученици во основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Република Македонија за учебната 2018/2019 година

Слични Објави