|

Усвоена е Националната стратегија за ментално здравје на млади 2024 – 2026

Владата, на предлог на Министерството за труд и социјална политика, ја разгледа и усвои и Националната стратегија за ментално здравје на млади 2024 – 2026 година.

Целта е придонес во унапредувањето на менталното здравје на младите, пришто добросостојбата на младите ќе биде активен двигател на општествениот развој.

Стратегијата се води од Агендата 2030 и општите принципи на Целите за одржлив развој на ОН.

Стратегијата посочува на потребата од двонасочен пристап за вклучување на младите во релевантни политики, програми, сектори, на национално и на локално ниво, како и на фокусирана акција за зајакнување на нивното ментално здравје. Исто така, се упатува на развој на систем на соработка помеѓу образовниот, социјалниот и здравствениот сектор, како и промовирање на интеграцијата помеѓу услугите за ментално здравје и другите релевантни сектори, како што се образованието, социјалните услуги и поддршката за вработување.

При усвојувањето на оваа Стратегија, препорачано е формирање на Национално координативно тело на сите носители на активности и проекти, коешто ќе го следи спроведувањето на Стратегијата.

Слични Објави