|

Изготвен новиот закон за амнестија – предвидува намалување и ослободување од затворски казни за лесни дела

Министерството за правда го подготви предлог-законот за амнестија, со кој се овозможува ослободување и намалување затворски казни за лесни кривични дела.

Се очекува тој да биде усвоен на наредната седница на Владата. Предлог-законот беше доставен и до координаторите на пратеничките групи во Собранието, кои треба да дадат свои забелешки и сугестии.

Од Министерството велат дека целта е да се овозможи растоварување во казнено-поправните установи со оглед на фактот што состојбата таму во изминатиот период е алармантна, а тоа беше потенцирано во многубројни меѓународни извештаи, како и од Комитетот против тортура во рамките на Советот на Европа.

Со законот се предлага ,лицата на кои им е изречена казна затвор до 6 месеци потполно да се ослободат од издржување на казната. Осудените лица на кои им е изречена казна затвор над шест месеци се ослободуваат од издржување 30 проценти од целокупната казна изречена со правосилна пресуда.

Амнестијата не се однесува на лицата што се осудени на доживотен затвор, за кривично дело убиство, за кривични дела против изборите и гласањето, против половата слобода и половиот морал, против државата, против човечноста и меѓународното право, за кривичните дела злоупотреба на службената положба и овластувањето од член 353, несовесно работење во службата од член 353-в, сите од Кривичниот закон, за кривични дела против јавниот ред од членовите 394 до 394-г од Кривичниот законик, како и за кривични дела сторени при вршење семејно насилство и родово-базирано насилство.

Амнестијата не се однесува за кривични дела разбојништво од член 237 став 5 и разбојничка кражба од член 238 став 5 од Кривичниот законик, за кривичните дела измама на штета на средства на Европската Унија од член 249-а, перење пари и други приноси од казниво дело од член 273, злоупотреба на службената положба и овластувањето од член 353, несовесно работење во службата од член 353-в, примање поткуп од член 357, давање поткуп од член 358, давање награда за противзаконито влијание од член 358-а и за примање награда за противзаконито влијание од член 359, сите од Кривичниот законик.

Амнестијата не се однесува на лицата што делата кои се предмет на амнестија ги сториле по 1 септември 2023 година.

Амнестијата не се однесува на лицата што во време на сторување на делата биле избрани и именувани лица во Република Северна Македонија.

Амнестијата не се однесува на правосилно осудени лица за кои до денот на влегувањето во сила на овој закон е наредено издавање потерница поради недостапност на органите за кривичен прогон.

Министерството повика на поддршка од сите пратеници за ова законско решение.

Слични Објави