КОЛЕВ: ЗАБОРАВЕНИОТ ИСТОК Е НАЈОШТЕТЕН ОД БУЏЕТНАТА И ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ДРЖАВАТА

За правичен регионален развој во кој сите пари што ги издвојуваат граѓаните ќе се инвестираат во нивните места на живеење, ГДУ предлага целосна фискална децентрализација.