|

Предмети оформени по иницијативи на Министерството за правда на дневен ред на Уставниот суд

По изразениот интерес на јавноста во врска со иницијативи поднесени од страна на Министерството за правда, преку претставник-министер Кренар Лога информираме дека два од предметите(У.бр.104/2023 и У.бр.108/2023) ќе бидат ставени на дневен ред за дискусија на седницата закажана за 13.09.2023 во 9:30 часот.

Уставниот суд во текот на месец јули 2023 година оформи десет нови предмети по поднесени иницијативи од страна на Министерството за правда, со потпис на министерот Кренар Лога.

Сите иницијативи содржат исти наводи, односно во сите иницијативи се оспорува рокот на објавувањето на актите во Службен весник, како спротивен на Уставот. Во иницијативите подносителот наведува дека оспорените акти се неуставни бидејќи со нив е повреден членот 52 од Уставот, кој утврдува дека законите и другите прописи се објавуваат во Службен весник на Република Северна Македонија „најдоцна во рок од седум дена од денот на нивното донесување”.

Во иницијативите оспорени се следните акти:

1. У.бр.99/2023

Оспорен акт: Правилникот за формата и содржината на лиценцата за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални суровини и други рударски проекти од областа на рударството.

Доносител на актот: Минисерство за економија

2. У.бр.100/2023

Оспорен акт: Правилникот за висината на трошоците во постапката за издавање на дозволи за користење на простор, дозвола за ограничено користење на ГМО класа 2, 3 и 4

Доносител на актот: Министерство за животна средина

3. У.бр.101/2023

Оспорен акт: Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог

Доносител на актот: Министерство за животна средина

4. У.бр.102/2023

Оспорен акт: Упатството за доставување податоци и информации за платежната статистика

Доносител на актот:Народна банка на Република Северна Македонија

5. У.бр.103/2023

Оспорен акт: Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што ги издава Министерството за внатрешни работи

Доносител на актот: Министерство за внатрешни работи

6. У.бр.104/2023

Оспорен акт: Упатството за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на одлуката за методологија за управување со ликвидносниот ризик

Доносител на актот: Гувенер на Народна банка на РСМ

7. У.бр.105/2023

Оспорен акт: Правилникот за формата и содржината на Барањето за остварување на ослободувањето од данок на додадена вредност, увозни давачки и акциза на енергенти и данок на мотрони возила за патнички автомобили и потребната документација која треба да се достави кон барањето

Доносител на актот: Влада на Република Северна Македонија

8. У.бр.106/2023

Оспорен акт: Правилникот за изменување на Правилникот за содржината и начинот на подготовка на актите за внатрешна организација и ситематизација на работните места, како и содржината на функционалната анализа на институциите на јавниот сектор.

Доносител на актот: Министерство за информатичко општество и администрација

9. У.бр.107/2023

Оспорен акт: Правилникот за начинот на утврдување на несообразноста и висината на процентот на намалување на директните плаќања во случај на несообразност.

Доносител на актот: Влада на Република Северна Македонија

10. У.бр.108/2023

Оспорен акт: Правилникот за содржината на студиските програми

Доносител на актот: Национален совет за виско образование и научно истражувачка дејностСлични Објави