77- МА СЕДНИЦА НА ВЛАДАТА НА РМ: ДОНЕСЕНИ ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИТЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА

//

На денешната седница, Владата ја разгледа информацијата за состојбата со 11 Октомври – Еурокомпозит од Прилеп. При тоа, Владата ја задолжи компанијата да побара позајмица од компаниите во државна сопственост од ЕЛЕМ и од МЕПСО од по 3 милиони денари или вкупно 6 милиони денари. Во исто време, Владата им препорача на двете претпријатија да го обезбедат побаруваниот заем.

Половина од средствата (3 милиони денари), се наменети за линеарна исплата на примања за вработените. Околу 30% од средствата ќе бидат наменети за набавка на репроматеријали и на други потребни средства на компанијата. Остатокот од парите ќе се насочат за тековно одржување на 11 Октомври – Еурокомпозит, од Прилеп.

На денешната седница, Владата исто така го задолжи Заменик на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, Кочо Анѓушев, во согласност со позитивните законски прописи, во најскоро можно време да најде конечно решение за компанијата 11 Октомври – Еурокомпозит од Прилеп.

Министрите го прифатија предлог-законот за изменување на законот за додадена вредност. Измените предвидуваат пролонгирање на рокот на примена на повластената стапка од 5%, на првиот промет на станбените згради и на становите кои се користат за станбени цели, а кој ќе се изврши во рок до 5 години по изградбата. Со предлог-законот рокот се продолжува за уште 5 години односно од почетокот на следната година до крајот на 2023-рата.

Владата на седницата ја разгледа и ја прифати информацијата за предлог-договорот за доделување на државна помош на друштво за производство и трговија ТЕЛАМОН ЕВРОПА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје. Владата ја овласти Зорица Апостолска, министер без ресор задолжена за привлекување странски инвестиции, да го потпише предложениот договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија ТЕЛАМОН ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје. Договорот ќе биде потпишан на 13 овој месец.

Со предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија, за кој министрите се согласија дека треба да се донесе по скратена постапка, се уредува финансиска поддршка за раст на платите во повисок износ од минималната плата. Целта е да се поттикнат работодавачите да исплаќаат плати на работниците во повисок износ од минималната плата утврдена со овој закон, за подобрување на економскиот стандард и поттикнување на економскиот раст и развој во Република Македонија. Со предложените измени и дополнувања на Законот за исплата на минимална плата во Република Македонија ќе се поттикне спиралата за покачување на платите.

На 77-мата седница на Владата министрите го прифатија предлог-законот за изменување и дополнување на законот за заштита на децата. Предложените измени и дополнувања на овој закон се во насока на подобрување на финансиската состојба на корисниците на право на посебен додаток за дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот, како и овозможување на деца за кои се користи право на посебен додаток да бидат здравствено осигурени, доколку не се осигурени согласно закон.

Предложените измени и дополнувања на законот за заштита на децата ги содржи следниве решенија:– износот на утврдената висина на правото на посебен додаток со законот за заштита на децата да се зголеми од 4.202 денари на 5.021 денари;

– на зголемените износи (за самохран родител кој има дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години) да се зголеми од 6.303 денари на 7.351 денари; – за материјално необезбедени родители, кои се корисници на социјална парична помош и постојана парична помош кои имаат дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот да се зголеми од 5.252,50 денари на 6.276 денари.

На предлог на Министерството за труд и социјална политика, Владата ја разгледа и ја прифати информацијата за изградба на дневен центар за деца со аутизам. При тоа Владата го задолжи ресорното министерство во рок од 30 дена да ја отпочне потребната постапка за вадење на градежна дозволи. За најдоцна 6 месеци Министерството за труд и социјална политика треба да ја информира Владата за целосната реализација на проектот.

Владата на редовната седница, како материјал за информирање, го разгледа конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Министерството за култура. Притоа констатираше дека истиот од страна на Државниот завод за ревизија е доставен до Основното јавно обвинителство. Истовремено, Владата го задолжи Министерството за култура да пристапи кон изготвување на Акциски план со точно дефинирани рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на Државниот завод за ревизија за извршената ревизија на регуларност за 2016 година во функција на надминување на утврдените состојби, и истиот во рок од 30 дена да го достави до Владата на Република Македонија и до Државниот завод за ревизија.

На 77-мата седница, министрите ги прифатија предлог-програмите за изменување на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, во рибарството и аквакултурата и за поддршка на руралниот развој – сите за тековната, 2018-та година.

Владата на денешната седница ја прифати информацијата за давање на согласност за распишување на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање. Исто така Владата ја донесе Одлуката за давање на ваквата согласност, а во исто време го донесе и решението за формирање на Комисија за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари.

Претходна статија

СДСМ: ЗДРАВАТА ЖИВОТНА СРЕДИНА Е ВРВЕН ПРИОРИТЕТ ЗА ВЛАДАТА ПРЕДВОДЕНА ОД СДСМ, ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА НАЈГОЛЕМАТА ПРЕЧИСТИТИЕЛНА СТАНИЦА

Следна статија

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА НА МИНИСТЕРОТ ПОПОВСКИ: ВЛАДАТА НА МАКЕДОНИЈА НАЈОТВОРЕНА МЕЃУ ВЛАДИТЕ ОД РЕГИОНОТ

Најново од Вести