| |

ДЗР: ВО МАКЕДОНИЈА СЕ РЕЦИКЛИРА ПОМАЛКУ ОД 1 % ОД СОБРАНИОТ ПЛАСТИЧЕН ОТПАД

„Во РСМ не е воспоставен интегриран систем за управување со пластичниот отпад, поради што активностите кои се преземаат во таа дејност не влијаат на намалување на количеството на создаден пластичен отпад и не обезбедуваат одржлив развој, преку негова преработка. Не се воспоставени функционална селекција и повратен прием на пластичниот отпад, како основни предуслови за негова преработка. Собраната количина на пластичен отпад во државата е мала, а истиот најчесто завршува на депониите.  

Законската регулатива предвидува да се донесат голем број на стратешки, плански и програмски документи на централно, локално и регионално ниво, за кои ревизорите констатираа дека  дел од нив не се донесени или пак се со изминат рок. Сето тоа, упатува на недоследности при воспоставувањето на интегриран систем за управување со отпад. Исто така, иако се отпочнати одредени активности, се уште не е воспоставено регионално управување со отпад со што не се создадени основните услови за превенција од создавање на отпад и преработка на истиот.

Податоците од надлежните институции, укажуваат дека од вкупно собраниот отпад во РСМ се рециклира помалку од 1%. Исто така, не се преземаат иницијативи и активности за повторната употреба на пластичниот отпад. Собраната количина на селектиран пластичен отпад во државата е минимална и претставува околу 1,4% од вкупниот собран отпад во една година и во најголем дел е резултат на преземени дејства од колективните постапувачи и неформалниот сектор (индивидуални собирачи).

Колективните постапувачи имаат централно место во системот за управување со пластичен отпад. Тие ги поврзуваат производителите/увозниците кои први пуштаат на пазар производи и пакувања кои на крајот на нивниот животен циклус создаваат отпад којшто ја оптоварува животната средина, со правните и физички лица кои собираат и транспортираат пластичен отпад, а истовремено се должни да обезбедат преработка или отстранување на преземената и собраната количина на пластичен отпад.

Неформалниот сектор за собирање на отпад во РСМ претставува социјална група од неколку илјади граѓани, вклучувајќи и деца, кои собираат и вреднуваат делови од отпад преку активности кои не се организирани. Ревизорите констатираат дека во законската регулатива, неформалниот сектор речиси да не е спомнат, освен во делот за нивно евидентирање како вршители на трговија со отпад. Не се разгледани можности за нивно формализирање и организирање преку социјално претпријатие или јавно приватно партнерство, со што би им се обезбедило стабилен приход и легализирање на нивните активности.

Кога станува збор за преземените активности за управување со пластичен отпад, истите не овозможуваат избегнување и намалување на количеството на создаден пластичен отпад и не обезбедуваат одржлив развој, преку негова преработка. Дополнително, селекцијата на отпадот не е секојдневна навика и начин на однесување, и постои низок степен на примарна и секундарна селекција на отпад, што пак неповолно се одразува на ефективното и ефикасното постапување со пластичниот отпад.

Како една од причините за ваквиот начин на однесување на граѓаните е и тоа што бројот на поставени садови за селекција на отпад е незначителен во однос на бројот на жители и индексот на создаден отпад што практично упатува на тоа и дека не се создадени услови за селекција. Отсуствуваат и иницијативи и активности за повторна употреба на пластичниот отпад, а и стимулативни мерки за поддршка на преработувачите. Исто така од страна на производителите не се преземени значителни мерки за продолжување на животниот циклус на производите.

Во РСМ собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад речиси во целост го вршат Јавните комунални претпријатија (ЈКП) основани од општините и Град Скопје. Ревизорите утврдиле дека ЈКП не располагаат со доволен број специјални возила кои се користат за собирање и транспортирање на отпад од пакување (селектиран отпад).

За воспоставување и функционирање на интегриран систем за управување со отпад, потребно е да се обезбедат стабилни финансиски средства кои ќе овозможат редовен и доволен приход за покривање на трошоците. Финансиските средства остварени врз основа на Годишна програма за инвестирање во животната средина и наплатените надоместоци (управување со отпад од пакување, кеси за транспорт на стоки и управување со отпад) не овозможуваат одржливост на системот од страна на оние кои го создаваат отпадот, што влијае и врз управувањето со пластичниот отпад и не овозможува доследна примена на начелото „загадувачот плаќа“.

Малиот износ на уплатен надоместок за управување со отпад од пакување на трезорска сметка за оваа намена се должи на дадената законска можност обврзниците да бидат ослободени од плаќање надоместок доколку имаат склучено договор со колективен постапувач за преземање на обврските за постапување со отпадот од пакување. Колективниот постапувач е должен реализираната добивка да ја користи за исполнување на националните цели преку собирање и преработка или рециклирање на отпадот што се создал од пакувањето. Во ревизорскиот извештај е нотирано дека колективните постапувачи, самостојно, без ограничувања одлучуваат за начинот на користење на остварените приходи. Наплатениот износ на надоместоци, независно дали се уплатени на трезорска сметка или кај колективен постапувач се незначителни, што укажува на недоволно финансиски средства за поттикнување на активности за собирање, транспорт, преработка и отстранување на отпад од пакување.

Правните лица кои вршат третман и преработка за да постигнат ефикасно работење на своите капацитети увезуваат отпад, а по извршените операции за негов третман и преработка најчесто го извезуваат на меѓународниот пазар. Кога станува збор за увозот и извозот на отпадот, oд јуни 2018 година, Министерството за животна средина и просторно планирање по нивно барање, не го користи ЕХIМ системот на Царинската управа на РСМ при издавањето на согласности за увоз, извоз и транзит на отпад. Со исклучување од овој систем, Министерството ја ограничило можноста за електронско следење на искористеноста на согласностите кои се издаваат за временски период од една година.

Ревизорите утврдиле дека, воспоставениот систем на евиденција и информирање не обезбедуваат целосни, точни и ажурни информации поврзани со издадените дозволи, собраниот, преработен и депониран пластичен отпад.Недостасуваат активности за мониторинг над управувањето со отпадот на национално и локално ниво, а надзорните активности од страна на надлежните институции не се доволно застапени.

За извршената ревизија на успешност, Државниот завод за ревизија го даде следниот заклучок:

Политиките, мерките и активностите преземени од страна на надлежните институции за воспоставување на интегриран систем за управување со пластичен отпад, НЕ се ефективни и не овозможуваат избегнување и намалување на количеството на создаден пластичен отпад, ефикасно искористување на употребливите состојки на отпадот и целосно почитување на начелата за управување со отпад“, стои во соопштението на Државниот завод за ревизија.

Слични Објави