| |

Готов е нацртот на Деталниот развоен план за изградба на граничен премин Струмјани – Берово

Нацрт на Деталниот развоен план – План за изградба на новиот граничен премин Струмјани – Берово беше претставен на состанокот на Регионалниот експертски совет за територијален развој – Благоевград, со кој претседаваше регионалниот управител на областа Благоевград, Стојан Христов.

Документот е подготвен како дел од активностите во рамките на проектот „Подготвителни активности за изградба/рехабилитација на новиот граничен премин Струмјани – Берово“, финансиран од Програмата за прекугранична соработка INTERREG-IPP Бугарија – Северна Македонија 2014 – 2020 година.

Тимот на компанијата изведувач ги презентирал изработените проекти пред раководството на регионалната управа Благоевград, претставници на Царинската агенција, ГД Граничната полиција, Регионалната дирекција за земјоделство – Благоевград, РД „ПБЗН“ – Благоевград, Југозападно државно претпријатие, Општина Струмјани .

Проектот на ПУП – План за градба е изработен во целосна согласност со претходно дадените мислења од сите надлежни институции и со почитување на сите правила и нормативи за проектирање и изградба на инфраструктурниот објект.

На состанокот на Регионалниот совет за територијално планирање беа презентирани и Плановите на парцели на елементите на инженерската инфраструктура со кои се обезбедува водоснабдување, снабдување со електрична енергија и оптичко поврзување на пунктот.

Како дел од подготвителните активности, изработен е инвестициски проект во фазата „Концептуален проект“, кој ќе даде основа за изработка на стратешкиот проект за изградба на граничен премин Струмјани – Берово. Така, подготвителните активности биле завршени во предвидениот рок за нивна реализација.

Пополнетите нацрти треба да бидат испратени на одобрување до сите институции со надлежности за гранична контрола, пред да бидат претставени на разгледување и конечно прифаќање од Меѓуресорскиот совет за прашања на граничниот премин.Слични Објави