|

Шукова: Саса е пример како треба да се инвестира во животната средина

Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова денес беше во посета на рудникот Саса во Македонска Каменица, за кој во финална фаза е постапката за измена на А – Интегрираната еколошка дозвола.

При посетата, министерката Шукова, од страна на дел од раководниот кадар на Рудник Саса, претставуван од техничкиот директор Борче Гоцевски, финансискиот директор Максим Наримбетов и раководителот на одделот за животна средина Марија Стојановска, беше информирана за промените во рамки на инсталацијата врз основа на кои е доставено Барање за измена на А – интегрираната еколошка дозвола.

Како што информираа од Рудник Саса, во изминатите неколку години, во овој рударски капацитет интензивно се вложувало во различни области, вклучително и во животната средина. Капиталните инвестиции се во насока на развивање на безбедна, еколошки одговорна и стабилна работа на Рудник Саса и продолжување на „животниот век“ на рудникот.

<imgsrc=”https://tribuna.mk/wp-content/uploads/2024/02/shukova-sasa-2-800×531-1.jpg” alt=”” width=”740″ height=”491″ class=”aligncenter size-large wp-image-2826679″ srcset=”https://tribuna.mk/wp-content/uploads/2024/02/shukova-sasa-2-800×531-1.jpg 800w, https://makfax.com.mk/wp-content/uploads/2024/02/shukova-sasa-2-300×199.jpg 300w, https://makfax.com.mk/wp-content/uploads/2024/02/shukova-sasa-2-768×510.jpg 768w” sizes=”(max-width: 740px) 100vw, 740px”>

Во рамките на инсталацијата се имплементирани значителни промени во однос на унапредување на работните процеси со примена на најдобрите достапни технологии и сериозно се вложувало во обезбедување одржлив развој и унапредување на заштитата на животната средина. Она што е највлијателно е промената на методот на откопување со заполнување на празни простори, вклучително и промена на начинот на управување со флотациска јаловина. Тоа подразбира изградба на дополнители објекти потребни за имплементација на новиот проект, промена на начинот на управување со јаловината, изградба на низ нови постојки, како што се станица за припрема на паста со придружни објекти и цевковод за транспорт на засипот, постројка за суво одлагање, реконструкција на магацин за опасен отпад, склад за отпад, нова погонска лабораторија и ред други.

Воведувањето на новиот метод на откопување на рудата и новиот начин на управување со јавовината, што се во согласност со најдобрите достапни технологии, ќе има повеќекратно позитивно влијание за натамошниот одржлив развој на рудникот САСА, одржување на високото ниво на безбедност, како и уште повисок степен на заштитата на животната средина.

„Саса е добар пример како треба да се инвестира во животната средина и како со транзиција и примена на најдобрите достапни технологии може да се обезбеди одржливо искористување на природните ресурси и да се обезбеди економски бенефит, но не на штета на животната средина“, истакна министерката Шукова.Слични Објави